Po założeniu spółki, czyli podpisaniu umowy spółki i wpisaniu jej do KRS, a także wypełnieniu innych formalności, np. złożeniu formularza NIP-8 i zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych do CRBR, przychodzi pora za uregulowanie stosunku prawnego łączącego spółkę z członkami zarządu. Owszem, zakładanie spółki nie musi być aż tak skomplikowane i członkowie zarządu mogą pełnić swoją funkcję jedynie na podstawie stosunku powołania, ale w praktyce znacznie częściej spotyka się, że członkowie zarządu zawierają ze spółką dodatkową umowę regulującą przysługujące im prawa, np. wysokość i zasady ustalania wynagrodzenia lub kwestie urlopowe. Zazwyczaj tą umową jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, np. kontrakt menedżerski. Powstaje jednak pytanie: skoro to członkowie zarządu reprezentują spółkę przy podpisywaniu umów, to kto w takim razie z nimi ma podpisać taką umowę w imieniu spółki. Odpowiedź znajdziemy w art. 210 § 1 ksh, zgodnie z którym w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W orzeczeniach sądów dominuje pogląd, że zawarcie umowy z naruszeniem zasad określonych w art. 210 ksh skutkuje bezwzględną nieważnością takie umowy. W zakresie spraw prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, w tym spraw o podleganie ubezpieczeniom społecznym, występują wyroki stwierdzające, że jeżeli stosunek pracy zrealizował się przez wykonywanie zatrudnienia, wady oświadczeń woli dotykające umowę o pracę, nawet powodujące jej nieważność, nie skutkują w sferze prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. (…) Mimo nieważności zawartej umowy o pracę wynikającej z naruszenia przepisów o reprezentacji spółki kapitałowej, strony mogą nawiązać umowny stosunek pracy przez czynności dorozumiane, w szczególności wskutek dopuszczenia pracownika do pracy, przyjmowania pracy przez pracodawcę i realizowania takiego stosunku prawnego, który odpowiada cechom stosunku pracy określonym w art. 22 KP- wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2022 roku, sygn. akt: III AUa 1155/21. Nie warto jednak ryzykować, licząc na to, że akurat w naszej sprawie sąd przyjmie tę korzystną interpretację, lecz już na samym wstępie zadbać, żeby umowa została zawarta zgodnie z prawem.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY